Over Stichting Metadidomi Foundation

HISTORIE
De gedachte om een zogenoemde goede doelenstichting op te richten heeft op 9 januari 2007 concreet gestalte gekregen met de oprichting van Stichting Metadidomi Foundation.

De naam “Metadidomi” is afgeleid uit Lukas 3:11 (Statenvertaling) en betekent: “Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks”. In het Grieks is er sprake van gebiedende wijs: “Deel mede!”. In bovenstaande tekst predikt Johannes de doop der bekering tot vergeving van zonden. Hij spreekt: “Brengt dan vruchten voort der bekering waardig en zegt niet ‘wij hebben Abraham tot een vader’ (=traditie).” Toen de schare vroeg: “Wat zullen wij dan doen?”, antwoordde Johannes hetgeen in Lukas 3:11 staat beschreven. Johannes gaf hiermee aan dat de vruchten van degenen die gewassen zijn in het bloed van Christus zullen zijn: Anderen mee te laten delen in datgene wat zij van Christus ontvangen hebben. Kortom: het is niet slechts een raad, suggestie of advies, maar niets minder dan een opdracht! De vrucht van: “want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave”.

Vanuit bovenstaande kerngedachte hoopt de stichting dienstbaar te kunnen zijn tot het lenigen van stoffelijke en geestelijke noden.

DOEL
In de statuten van onze stichting is als doelstelling opgenomen: het verwerven en beheren van gelden, bezittingen en ondernemingen met het oog op het doen van schenkingen aan of het ondersteunen van specifieke projecten van algemeen nut beogende instellingen die de Bijbel als grondslag hebben. Tevens het (zelfstandig of in samenwerking met algemeen nut beogende instellingen of andere derden) opstarten en/of (doen) uitvoeren van projecten ten behoeve van algemeen nut. Bovengenoemde ondersteuning van activiteiten en/of begunstigden kan plaatsvinden in de ruimste zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten.
De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, bijdragen, subsidies en overige inkomsten.

ACTIVITEITEN

Naast de financiële ondersteuning van diverse goede doelen in binnen- en buitenland, loopt er sinds 2010 een gehandicaptenproject (Bartimeus) in Oekraïne, waarvoor onze stichting de benodigde financiële middelen ter beschikking stelt.

Vanuit een plaatselijke kerkelijke gemeente, in het dorpje Reya, is een medewerker aangesteld die contacten probeert op te bouwen met gezinnen en families met gehandicapte kinderen. Aangezien gehandicapten in Oekraïne zelden aan het openbare leven deelnemen, kost het behoorlijk wat inspanning om met dergelijke mensen in contact te komen en een vertrouwensband op te bouwen.

Ook zijn er door de jaren heen verschillende projecten financieel gesteund, zoals verschillende bouwprojecten bij plaatselijke kerken, de gebruikskeuken van Bartimeus, en zomerkampen voor kwetsbare kinderen.

Het eventuele verschil tussen de inkomsten van onze stichting en de kosten van bovengenoemde activiteiten en schenkingen zal worden gereserveerd teneinde in de toekomst grotere schenkingen te kunnen doen of projecten te kunnen opzetten of ondersteunen.

Vanaf maart 2022 is de stichting voor het grootste deel bezig met verlenen van Noodhulp in de Oekraïne. Door de oorlog met Rusland is de humanitaire nood in de Oekraïne heel hoog. U kunt hier meer informatie vinden onder ‘Actueel’.

 

Brochure NL

Brochure UA

Brochure EN